Huisartsenvereniging Regio Zwolle

Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ) is de belangenbehartiger van de huisartsen in de Zwolse regio, waarbij een proactieve houding voorop staat en de huisartsen als groep goed zichtbaar zijn en met een duidelijke positie in deze regio (h)erkend worden.

De HRZ vindt het belangrijk goed contact met de leden te houden en de aanwezige kwaliteit van de huisarts meer zichtbaar te maken. Kenmerkend voor het werk van de huisarts is zijn integrale, generalistische benadering, waar patiëntgerichtheid, toegankelijkheid en behoud van de menselijke maat onderdeel van uitmaken.

Heeft u een vraag of wilt uw contact met het bestuur? We zijn bereikbaar via email: secretariaat@hrz.nu 

 

Reactie op bizarre, oncollegiale en aanmatigende Acht Stellingen over Medisch generalistische Zorg van de “Expertgroep MGZ”

Advies Expertgroep leidt tot bizarre en onaanvaardbare taakverzwaring huisartsen.
Beroepsverenigingen boos.

Belangenbehartiging kan op verschillende intensiteitsniveaus plaatsvinden. En hoewel we namens de leden zoveel mogelijk belangen in het oog proberen te houden, varieert de daadwerkelijke betrokkenheid van de HRZ van volgen op afstand (werkafspraken met Isala via MCC Klik) tot het functioneren als partner en medeverantwoordelijke in de uitvoering (bijvoorbeeld als het gaat om de Regioraad). Met beperkte middelen varieert de intensiteit en betrokkenheid van het bestuur bij onderwerpen, al naar gelang de leden vinden dat een praktijkhouders-relevant onderwerp al dan niet goed wordt behartigd in de regio. Het bestuur formuleert hiermee volgdoelen en veranderdoelen.

Het HRZ-bestuur functioneert op drie niveaus van belangenbehartiging:

 

  • Functioneren als partner
    Bij de betreffende stakeholders is de HRZ op bestuurlijk niveau aanwezig, participeert actief en investeert met middelen, waarbij zij ook mede-eigenaar is van het eindresultaat.
  • Participeren
    Bij de betreffende stakeholders is de HRZ structureel of op uitnodiging aanwezig om mee te denken, zonder dat zij eigenaar is van het eindresultaat.
  • Volgen
    Het bestuur volgt vele andere stakeholders om te zien of de belangen van de leden voldoende tot uiting komen.

De dochteronderneming Medrie

Bij de bestuurlijke inrichting van de HRZ is er op 30 maart 2011 voor gekozen de bedrijfsactiviteiten (ketenzorg en ANW-organisatie) gezamenlijk onder te brengen in een dochteronderneming met een duidelijke statutaire doel opdracht.

De uitvoeringsorganisatie, kapitaalvennootschap Medische Regio Groep B.V. (Medrie). Met het oog op schaalvoordelen is destijds de samenwerking gezocht met de praktijkhoudende huisartsen, verenigd in Charis (praktijkhouders rond Hardenberg) en de HCF (praktijkhouders in Flevoland).

Organisatiestructuur Medrie

Bestuurlijke inrichting en governance

De vereniging HRZ (Huisartsenvereniging Regio Zwolle) is een belangenbehartigingsorganisatie zonder winstoogmerk (non-profit), met als hoogste orgaan de algemene ledenvergadering (ALV) waarin alle leden deel kunnen nemen. Klik op de Download knop om het Document Bestuurlijke inrichting en governance HRZ 2020-3 te downloaden.